ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

โรงเรียนราชินีมูลนิธิจะทำการเปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย ดำเนินการสอนหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
ประกาศ กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนราชินี ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนราชินี
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนราชินี : ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จดหมายเหตุงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


กิจกรรม

ผู้จัดการและผู้แทนครู ไปทูลเกล้าถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( ๑๒ สิงหาคม ) คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานในการตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

อ่านต่อ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

ผู้จัดการ และผู้แทนครู ไปถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านต่อ

ผู้จัดการและผู้แทนครูไปกราบอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (๑๒ กันยายน) ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ ประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (๒๐ ตุลาคม ) ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

ครูใหญ่กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของเกียรติบัตรความประพฤติดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ ที่ได้รับเกียรติบัตร เข้ารับจากหัวหน้าแผนก วันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านต่อ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชมงานสมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )

อ่านต่อ

ชุมนุมหัตถเวช นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕

อ่านต่อ

การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ี ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายสุทธสิริโสภา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

นักเรียนวงปี่พาทย์ไม้นวม และ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย ร่วมบรรเลงดนตรีไทย เนื่องในงานสมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร (ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )

อ่านต่อ

ทีม น.ส.ปพิชญา พอดี, น.ส.มนัสวัน จักรชุม ได้รับรางวัลชมเชย และทีม น.ส.กฤติลักษณ์ โหมดตาด, น.ส.พริมา รังสฤษติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับเกียรติบัตร ผลงานผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรมสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อ info graphic ภาพนิ่ง เพื่อผลิตผลงานร่วมประกวดในโครงการสื่อสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีปรองดองและสังคมสมานฉันท์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ

น.ส.นฤดี สุวรรณทัต, น.ส.พัทธ์ธีรา ภิญโญวัฒยากร, น.ส.ชุติญา ตั้งจิตรตระกูล และ น.ส.พลอยชมพู ศรีสกุลวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล Most Possible Award จากการอบรมเพื่อพัฒนาผลงานประกวด นวัตกรรมเยาวชนโครงการ Bangchak Green Blood ในหัวข้อ “คิดเล่นๆ เป็นจริงได้” (Smart Living, It’s Possible) จัดโดย บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

อ่านต่อ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ “ไม้เท้า Social” โดย น.ส.ชุติญา ตั้งจิตรตระกูล น.ส.พิมพ์พิชญา สังข์ทอง และน.ส.รินรดา ติระศิริชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัล Big Bang Invento จากประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018” หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย 4.0 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>

'