กิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ไปส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ High School Year Program ที่ Harrow House International College เมือง Swanage ประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านต่อ

โรงเรียนราชินีได้รับผลการประเมิน ๑๐๐ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>