ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

โรงเรียนราชินีมูลนิธิจะทำการเปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย ดำเนินการสอนหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
ประกาศ กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนราชินี ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนราชินี
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนราชินี : ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จดหมายเหตุงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


กิจกรรม

ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีตักบาตรและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ( ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ )

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( ๑๒ สิงหาคม ) คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานในการตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

อ่านต่อ

หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้แทนครู ๑๓ คน ไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

อ่านต่อ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

ผู้จัดการ และผู้แทนครู ไปถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (๒๐ ตุลาคม ) ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร นางเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี ส่งมอบ ผ้าห่ม ผ้าพันคอ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน

อ่านต่อ

ชุมนุมอาสายุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้ส่งมอบฝาดึงอลูมิเนียม จำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๓๐๒ คน เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ผู้จัดการ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีและถวายอาลัย ... นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ กราบพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่ อาคารสุนันทาลัย

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านต่อ

นักเรียน ผู้ปกครองและครู ร่วมกิจกรรม RAJINI FAMILY DAY 2018 เทศกาล งานวัด งานวัง จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรรษชล เพ็ชรธงไชย ม.๒/๖ ด.ญ.ศดานันท์ เทศเจริญ ม.๒/๖ ด.ญ.อิสรีย์ เลิศสุทธิผล ม.๓/๔ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง (๙๐ คะแนน) อันดับ ชนะเลิศ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กัลยรักษ์ เดชปรีชาชัย ม.๔/๑ น.ส.ณัฐธิดา จันทร์ตรี ม.๔/๑ น.ส.ปาลินี นพวงศ์ ณ อยุธยา ม.๔/๑ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง (๙๕ คะแนน) อันดับ ชนะเลิศ

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>

'