ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราชินีประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนราชินีมูลนิธิจะทำการเปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย ดำเนินการสอนหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
จดหมายเหตุงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


กิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีตักบาตรและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ( ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ )

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( ๑๒ สิงหาคม ) คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

อ่านต่อ

ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไปทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้เยี่ยม พระอาการและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านต่อ

วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี ๑ เมษายน

อ่านต่อ

พิธีตักบาตร และ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนราชินี ณ อาคารสุนันทาลัย

อ่านต่อ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายประถมศึกษา เข้ารับการอบรมเรื่อง Brushing up the Usage of Tenses โดยครู จิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายปกครอง

อ่านต่อ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

อ่านต่อ

การอบรมหลักสูตร ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์

อ่านต่อ

ผู้แทนครูวางพุ่มถวายสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

อ่านต่อ

โครงการเรียนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๒

อ่านต่อ

Japan Summer Course 2019 25 March - 30 April 2019 Noboribetsu - Bibai - Takikawa; Hokkaido,Japan

อ่านต่อ

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>

'