คณะกรรมการราชินีมูลนิธิ
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์  กฤษณามระ
ประธานกรรมการ
 
 
 
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงษ์
หม่อมราชวงศ์ทิพยางค์  กาญจนดุล
 รองประธานกรรมการ     ที่ปรึกษา
 
คุณหญิงโฉมศรี  กำภู ณอยุธยา
ท่านผู้หญิงอิศรา  บุรณศิริ
นางศรัณยา  ไชยสุต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
นางกุณฑลา  สันติประภพ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
   
คุณหญิงชฏา  วัฒนศิริธรรม
นางเรืองศิริ สิงหเดช
นางสาวสุกัญญา จันทรเสน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
     
นางพิจิตรา (บูรณะสัมฤทธิ)เฮงสกุล นางโสมรพี ศรีประเสริฐ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ
กรรมการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรรมการ และเหรัญญิก
     
  หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ  
  กรรมการและเลขานุการ  
     
     
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883