ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนราชินี
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนราชินี : ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จดหมายเหตุงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


กิจกรรม

ผู้จัดการและผู้แทนครู ไปทูลเกล้าถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( ๑๒ สิงหาคม ) คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานในการตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

อ่านต่อ

ผู้จัดการและผู้แทนครูไปกราบอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (๑๒ กันยายน) ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ ประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

นักเรียนวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องใหญ่ บันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดึ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ( ๒๓ ตุลาคม ) ณ สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต

อ่านต่อ

งานแนะแนวจัดกิจกรรมสัมผัสอาชีพ "ล่ามภาษาเกาหลี" โดย น.ส.สุวาณี ท้วมประถม นักเรียนเก่าราชินีรุ่น ๑๐๗ และวิทยากรรับเชิญ น.ส.พรนัชชา ทรัพย์ธานารัตน์ ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี

อ่านต่อ

ผู้จัดการ และผู้แทนครู ไปถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านต่อ

ชุมนุมศิลปะเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราชในโครงการ PRINTABLE นิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ จัดโดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ แข่งขันกีฬาอนุบาล ณ อาคารอเนกประสงค์

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เดินทางไปทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้บ้านครูธานี

อ่านต่อ

ผู้จัดการ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>

'