วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

Image

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนราชินีเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการสื่อสารระดับสากล สรรค์สร้างกุลสตรีไทยให้มีคุณธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่

Image

กิจกรรมของโรงเรียน

ภาพกิจกรรม