พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
     
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
องค์ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
 
     
ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
 
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงษ์
   รองประธานกรรมการ  
 
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ
นางศรัณยา ไชยสุต
นางกุณฑลา สันติประภพ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
   
นางสาวสุกัญญา จันทรเสน
นางพิจิตรา เฮงสกุล
นางเรืองศิริ สิงหเดช
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
นางสุภกัญญา ชวนิชย์ นางศรีประภา พริ้งพงษ์ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ
กรรมการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรรมการและเหรัญญิก
     
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ
  กรรมการและเลขานุการ  
     
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883