ประวัติสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี

 
 

         เนื่องจากได้ฟังคำปรารภของท่านผู้ปกครองหลายท่านจะให้ตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ปกครองและครูได้ประสานงานกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนดังที่โรงเรียนส่วนมากได้ริเริ่มตั้งขึ้นและปรากฏผลดีมาแล้ว ดิฉันจึงนำเรื่องนี้หารือที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมและนักเรียนใหม่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 ซึ่งเป็นวันประชุมชี้แจงเรื่องราวบางประการก่อนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2517 ที่ประชุมผู้ปกครองได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ริเริ่มตั้งขึ้น และดิฉันได้เรียนทาบทามว่าผู้ปกครองท่านใดพอมีเวลาว่างมาเป็นกรรมการได้บ้าง ก็น่ายินดีที่มีท่านผู้ปกครองจำนวนหนึ่งแสดงความจำนงมาร่วมมือด้วย จึงได้นัดประชุมกันในวันเสาร์ที่ 1 ของเดือนถัดไป

         วันที่ 1 มิถุนายน 2517 มีผู้มาประชุม 24 ท่าน เป็นชาย 4 นอกนั้นเป็นหญิง ในจำนวนนี้มีผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมต้นมากที่สุด รองลงมาเป็นประถมปลาย อนุบาล และมัธยมต้นตามลำดับ และได้เชิญครูที่สอนอยู่แต่ละระดับมาร่วมประชุมด้วยรวม 7 คน การประชุมวันนี้นับว่าเป็นการริเริ่มของการตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีโดยแท้ กล่าวคือ ผู้ปกครองทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกันเอง ซึ่งคณะครูที่ร่วมประชุมต่างกล่าวกันว่าจะเป็นนิมิตอันดีในการก่อตั้งสมาคมฯ ผลของการประชุมในวันนั้นมีหลายประการ คือ

1.
ช่วยกันพิจารณาข้อบังคับตามแนวข้อบังคับของโรงเรียนอื่นๆที่ดำเนินมาแล้ว
2.
ท่านผู้ปกครองที่พอมีเวลาว่างมาร่วมกันเป็นกรรมการได้ ก็ยืนยันความจำนงอันแน่วแน่ ผู้ไม่สะดวกก็ถอนตัวไป
3.
วางโครงการดำเนินงานในขั้นต่อไปเป็นระยะๆ คือ
 
3.1
จะเชิญผู้แทนโรงเรียนที่ตั้งสมาคมเป็นผลดีแล้วมาอภิปรายให้ผู้ปกครองและครูทั้งโรงเรียนฟัง เรื่องสมาคมผู้ปกครองและครู
3.2
น.ท. ปรีดา กาญจนรัตน์ ร.น. ผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมในวันที่ 1 มิ.ย. ยินดีรับไปยกร่างข้อบังคับและพิมพ์โรเนียวมาให้เพื่อหาบุคคลคณะหนึ่ง พิจารณาแล้วจึงจะจัดการประชุมใหญ่พิจารณาร่างนั้นและเลือกกรรมการ

  
         ต่อมาคุณเฉลียวรัตน์ สุรางกูร ผู้ปกครองที่มาประชุมผู้หนึ่งได้ส่งเอกสารว่าด้วยการดำเนินงานของสมาคมฯ ของโรงเรียนอื่นมาให้อ่านและพิจารณา

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2517 น.ท. ปรีดา กาญจนรัตน์ ร.น. คุณเฉลิมศักดิ์ นากสวาสดิ์ (ผู้ปกครองท่านหนึ่ง) และดิฉันได้พิจารณาแก้ไขข้อยังคับที่ยกร่างขึ้น

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2517 ประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียน ได้เชิญวิทยากรสามท่านมาอภิปรายให้ที่ประชุมฟังคือ คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
         คุณพวงรัตน์ วิเวกกานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนราชวินิต และคุณสุวรรณ จันทร์สม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีคุณปิ่นสมุทร ยธการี ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย การอภิปรายในวันนั้นเป็นที่พอใจของผู้ฟังเป็นอันมาก ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านวิทยากรตลอดจนท่านผู้ปกครองทุกท่าน ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารับร่างข้อบังคับ น.ท. ปรีดา และคุณเฉลิมศักดิ์ ได้ร่วมชี้แจงด้วย แล้วจึงมีการเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมเสนอผู้ที่สมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีผู้เป็นกรรมการในสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ ร่วมอยู่ด้วย ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลดหลั่นดำรงตำแหน่งนายกและอุปนายก มีดังนี้

คุณเฉลิมศักดิ์ นากสวาสดิ์ นายก
คุณสุภางค์ อังคณารักษ์ อุปนายกคนที่ 1
น.ท. ปรีดา กาญจนรัตน์ ร.น. อุปนายกคนที่ 2

         จำนวนกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อในวันประชุมไม่พอจำนวน ดิฉันจึงเรียนหารือปรึกษาครูอาวุโสในโรงเรียนเพื่อขอทราบชื่อผู้ป กครองที่สนใจจะมาร่วมเป็นกรรมการได้ ควรเป็นผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก ซึ่งจะช่วยเหลือโรงเรียนได้ และเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในระดับต่างๆ โดยทั่วกัน แล้วมีหนังสือเชิญไป ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีทุกท่าน
         ผู้ที่จะเว้นกล่าวนามเสียมิได้ก็คือ คุณเฉลิมศักดิ์ นากสวาสดิ์ เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานในขั้นต่อไป คือ จัดหาแบบฟอร์มขอจัดตั้งสมาคมส่งให้ผู้เกี่ยวข้องกรอก แล้วนำส่งตามทางการและติดตามโดยใกล้ชิด จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2517 และจดทะเบียนได้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2518
         บัดนึ้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีได้ก่อตั้งขึ้นแล้วสมดังเจตนารมณ์ของท่านผู้ปกครองและครูผู้หวังผลทางการศึกษาของเยาวชน มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2518 มีผู้มาประชุมโดยพร้อมเพรียง บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง เป็นประชาธิปไตย และมีหลักวิชาการ จึงกล่าวได้ว่าสมาคมฯที่ตั้งขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ
         ท่านอุปนายกคนที่ 1 ได้บริจาคเงินบำรุงสมาคมประเดิมในฐานะที่ธิดาของท่านได้รับทุน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษานั้น อันเป็นผลให้มีผู้ปกครองเลื่อมใสและบริจาคเงินสมทบทุนด้วยอีกต่อมา
ดิฉันในนามของศิษย์เก่าและครูเก่า ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ      ขอขอบคุณครูทุกคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสมาคมฯเพิ่มขึ้นอีก และขอขอบคุณ
     น.ท. ปรีดา กาญจนรัตน์ ร.น. ที่เป็นธุระและสนใจในงานนี้ตั้งแต่เริ่มต้น และขอขอบคุณ คุณเฉลิมศักดิ์ นากสวาสดิ์ ที่ช่วยแก้ไขข้อบังคับให้เหมาะสมในแง่กฎหมายและการดำเนินงาน ของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงได้โปรดสนับสนุนส่งเสริมให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพชั่วกาลนาน เทอญ

เสนาะจิตร สุวรรณโพธิศรี