นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราชินี มีจำนวน  2,711 คน
เป็นนักเรียนชาย 103 คน และนักเรียนหญิง 2,608 คน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2565

แผนก ระดับชั้น เพศ
รวม
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษา

อนุบาลศึกษาปีที่ 2 10 91 101
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 20 147 167
รวม 30 238 268

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 196 207
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 196 211
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 198 215
รวม 43 590 633

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ 4 14 237 251
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 228 240
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 208 212
รวม 30 673 703

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 203 203
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 194 194
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 199 199
รวม - 596 596

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 187 187
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 155 155
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 169 169
รวม - 511 511
รวมทั้งสิ้น   103 2,608 2,711

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

 

Copyright 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883