โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 
            แบบฟอร์มการเขียนโครงการ    
            ตัวอย่างการเขียนโครงการ     
            Volunteer Hands4Nepal  
            เชิญชวนทำจิตอาสาช่วงปิดภาคเรียน


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883