ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน   
                       ASEAN and it 's  logo    
                       ASEAN  National Flowers   
                     

 
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883