วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา อดีตท่านผู้จัดการโรงเรียนราชินี

     พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย และหม่อมละออ (ศิริสัมพันธ์) ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๔ ณ ตำหนักประถม ภายในวังเพชรบูรณ์ เมื่อแรกนั้น ดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้าหญิง สำหรับพระนามของพระองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามว่า "สุทธสิริโสภา" ครั้นต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ทรงมีพระอนุชาร่วมพระบิดา คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช

     เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเริ่มศึกษาในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นทรงย้ายมาศึกษาที่โรงเรียนราชินี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทรงเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีลำดับที่ ๑๖๑๕ เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ในชั้นต้นทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปศึกษาต่อยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์   แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสียก่อน จึงเปลี่ยนมาทรงศึกษาด้านการเรือน (Finishing Course) แทน จนจบเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๔ จากนั้นทรงเข้าช่วยทำงานในฝ่ายธุรการของโรงเรียน จนปีพุทธศักราช ๒๔๘๖ ได้ทรงลางานชั่วคราวเพื่อทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร ทรงมีธิดา ๒ คน คือ หม่อมราชวงศ์หญิงสุนิดา กิติยากร และหม่อมราชวงศ์หญิงเสาวนิต กิติยากร และทรงมีนัดดา ๑ คน คือ นางสุชาดา (บุณยรัตพันธุ์) ภิรมย์ภักดี

     ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ ทรงกลับมาดำรงตำแหน่งท่านผู้จัดการโรงเรียน และในระหว่างพุทธศักราช ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ทรงดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่ด้วย

     นับตั้งแต่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ทรงดำรงตำแหน่งท่านผู้จัดการโรงเรียนราชินี ทรงเอาพระทัยใส่และดำเนินกิจการของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้กิจการของโรงเรียนเจริญรุดหน้าทั้งด้านมาตรฐานการเรียนการสอน และด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โปรดประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน เช่น ประทานทุนซ่อมอาคารเรียน ทรงซื้ออุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ประทานแก่ทางโรงเรียน ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบการก่อสร้างอาคารสมาคมนักเรียนเก่าฯ สร้างสระว่ายน้ำอัจฉราฉวี ประทานทรัพย์เพื่อเป็นทุนให้ครูไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ ยังเสด็จเป็นองค์ประทานในงานกิจกรรมใหญ่น้อยของโรงเรียน ทรงเป็นที่ปรึกษาประธานข้อวินิจฉัยและกำลังใจเพื่อในโรงเรียนผ่านพ้นวิกฤตปัญหามาโดยตลอด พุทธศักราช ๒๕๓๔ ทรงดำรงตำแหน่งประธานราชินีมูลนิธิอีกตำแหน่งหนึ่งตราบจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๑ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยโรคพระโรคอันเนื่องมาจากไขกระดูกไม่ผลิตเม็ดเลือด สิริพระชันษารวม ๗๖ ปี ๑ เดือน ๑๗ วัน

     พระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา อดีตท่านผู้จัดการโรงเรียนราชินียังคงปรากฏอยู่ในจิตใจมิลืมเลือน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยการมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามที่ทรงพระดำเนินนำไว้ เพื่อนำพาโรงเรียนราชินีสู่ความเจริญก้าวหน้าตลอดกาล

 
 
 
 

บรรณานุกรม

ราชินี,โรงเรียน. หนังสือที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา.  กรุงเทพฯ : โรงเรียนราชินี. ๒๕๔๑.
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์,มูลนิธิ. หม่อมเจ้าหญิง สุทธสิริโสภา. ๒๕๔๑.

 

โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ อัตโนมัติ ๘ เลขหมายโทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓