ตารางแสดงจำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา 2565

แผนก/ฝ่าย จำนวนครู รวม
ชาย หญิง
อนุบาลศึกษา - 17

17

ประถมศึกษาตอนต้น 7 28

35

ประถมศึกษาตอนปลาย 5 30

35

มัธมศึกษาตอนต้น 6 31

37

มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 24

32

รวมครูฝ่ายการสอน
26 132

158

บริหาร - 3

3

วิชาการ - 8

8

ปกครอง - 5

5

ธุรการ - 13

13

บริการ 11 16

27

การเงินและบัญชี - 10

10

รวมครูฝ่ายสนับสนุนการสอน
11 55

66

รวมทั้งสิ้น
37 187

224

 
          จำนวนครูทั้งโรงเรียน       224 คน
 
 
ครูพิเศษ จำนวนครู รวม
ชาย หญิง
งานสารสนเทศ 1 -

1

งานห้องสมุด 1 -

1

รวมครูพิเศษ
2 -

2

 
ครูชาวต่างชาติ จำนวนครู รวม
ชาย หญิง
สนทนาภาษาอังกฤษ 9 -

9

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 -

6

ภาษาฝรั่่งเศส 1 -

1

ภาษาจีน 2 1

3

ภาษาญี่ปุ่น 2 -

2

รวมครูชาวต่างชาติ
20 1

21

 


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565


 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883