กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและการประเมินผล

 
     การวัดผลและการประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด มี 2 ส่วน คือ
          1. การวัดและประเมินผลกิจกรรมหลัก 4 กลุ่มกิจกรรม
          2. การวัดและประเมินผลกิจกรรมพิเศษ เป็นการวัดผลและประเมินผลความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ เมื่อสมาชิกยุวกาชาดสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจึงมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้นได้


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883