กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดสาระกิจกรรม

 
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ
กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
 
ยุวกาชาดระดับ 1
ป.1-3
ยุวกาชาดระดับ 2
ป.4-6
ยุวกาชาดระดับ 3
ม.1-3
1. กาชาด
- ประวัติการชาด
- เครื่องหมาย
- กิจกรรมกาชาด
1. กาชาดสากล
- ประวัติความเป็นมา
- หลักการกาชาด
- กิจกรรมเยาวชนเกี่ยวกับกาชาด
1. การกาชาดสากล
- ภารกิจของกาชาด
- หลักการกาชาด
- กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ
2. ยุวกาชาด
- ประวัติยุวกาชาด
- เครื่องหมาย
- วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
- คำปฏิญาณตน
2. กาชาดไทย
- สภากาชาดไทย
- กิจกรรมของสภากาชาดไทย
2. กาชาดไทย
- กาชาดและยุวกาชาด
- ภารกิจของสภากาชาดไทย
- หน่วยงานของสภากาชาดไทย
- ข้อบังคับสภากาชาดไทย
  3. ยุวกาชาด
- ประวัติความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- คำปฏิญาณตน
- ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
3. ยุวกาชาด
- คำปฏิญาณตน
-ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
- ยุวกาชาดกับกิจกรรมของ
สภากาชาดไทย
 
กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ
 
ยุวกาชาดระดับ 1
ป.1-3
ยุวกาชาดระดับ 2
ป.4-6
ยุวกาชาดระดับ 3
ม.1-3
1. สุขภาพ
การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล
1. สุขภาพ
การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล
ส่วนรวม

1. สุขภาพ
การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล
ส่วนรวม
2. สมรรถภาพ
การเสริมสร้างสมรรถภาพด้าน
การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะ
ต่าง ๆ
2. สมรรถภาพ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2. สมรรถภาพ
การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางด้านการพัฒนาระบบหมุน
เวียนโลหิตและการออกกำลังกาย
3. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ
เคหพยาบาล
3. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ
- เคหพยาบาล
- ปฐมพยาบาล
3. การป้องกันชีวิตและสุขภาพ
ปฐมพยาบาล
 
กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
 
ยุวกาชาดระดับ 1
ป.1-3
ยุวกาชาดระดับ 2
ป.4-6
ยุวกาชาดระดับ 3
ม.1-3
1. ความสามัคคีและ
ความพร้อมเพรียง
1. ความสามัคคีและ
ความพร้อมเพรียง
1. ความสามัคคีและ
ความพร้อมเพรียง
2. ความมีระเบียบวินัยและ
ความอดทน
- ฝึกทักษะระเบียบแถว
- การเข้าแถว
- การเดินแถว
- เกมกีฬาเบ็ดเตล็ด
2. ความมีระเบียบวินัยและ
ความอดทน
2. ความมีระเบียบวินัยและ
ความอดทน
3. บุคลิกภาพและมารยาทสังคม
-ความกล้าหาญในการแสดงออก
- การแต่งกาย
- การพูดการทักทาย
- การแสดงความเคารพ
3. ความสง่างามและความ
คล่องแคล่วว่องไว
- การฝึกทักษะระเบียบแถว
- การปฏิบัติตามคำสั่ง
- การปฏิบัติตามกฎกติกา
- การเดินสวนสนาม
3. ความสง่างามและความ
คล่องแคล่วว่องไว
- การฝึกทักษะระเบียบแถว
- การปฏิบัติตามคำสั่ง
- การเดินสวนสนาม
- การทำความเคารพ
  4. บุคลิกภาพและมารยาทสังคม
- มารยาทเด็กไทย
- การปฏิบัติตนให้ร่าเริง
- การบริหารร่างกาย
4. บุคลิกภาพและมารยาทสังคม
- มารยาทและวัฒนธรรมไทย
- การปรับตัว
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  5. การสร้างสัมพันธภาพ
- การสื่อความหมาย
- การสะสมและแลกเปลี่ยน
- การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
5. การสร้างสัมพันธภาพและ
ความเข้าใจอันดี
- การสร้างสัมพันธภาพ
- การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรมยุวกาชาด
- การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 
กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 
ยุวกาชาดระดับ 1
ป.1-3
ยุวกาชาดระดับ 2
ป.4-6
ยุวกาชาดระดับ 3
ม.1-3
1. การบำเพ็ญประโยชน์
- ฝึกทักษะการดูแลตนเอง
- การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
- การบำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคล
1. การบำเพ็ญประโยชน์
- การบำเพ็ญประโยชน์ให้ต่อบุคคล
- การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานที่
- การมีส่วนร่วมในโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
1. การบำเพ็ญประโยชน์
- การให้บริการผู้อื่น
- การจัดโครงการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ธรรมชาติศึกษา
- การใช้ทักษะในการรักษา
สภาพแวดล้อม
2. การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การดูแลรักษา
- การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. การพัฒนาและการเผยแพร่
- ฝึกทักษะในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883