กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรม

 
กำหนดสาระการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ
          กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้อเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย 4 กลุ่มกิจกรรม คือ
   1. กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
   2. กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ
   3. กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
   4. กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
   - การชาดสากล
   - สภากาชาดไทย
   - ยุวกาชาด
          กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดีมีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมสันติภาพ คุณค่าความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย – หญิง เป็นผู้มีทักษะชีวิต ในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว มีความพร้อมเพื่อการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต

กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
   - สุขภาพ
   - ป้องกันชีวิตและสุขภาพ
          กลุ่มกิจกรรมสุขภาพนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะการ
ป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่าง ๆ เช่น มีทักษะในการป้องกันตนเองจาการถูกล่วงละเมิด ชีวิตครอบครัวอิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
   - ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง
   - ความมีระเบียบวินัย
   - สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
          กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จัก
ตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้ดี มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพแความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพื้นฐานการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการติดต่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป

กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
   - การบำเพ็ญประโยชน์
   - การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยุว
กาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
การจัดกิจกรรมในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทั้ง 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละสาระมากน้อยแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สภาพการณ์ปัจจุบัน ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษาทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมที่เสริมสร้างกิจกรรมหลัก ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะ ซึ่งผู้เรียนสามารถเอกเข้าร่วมกิจกรรมและเมื่อผ่านเกณฑ์การให้เครื่องหมาย ผู้เรียนจึงมีสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ สถานศึกษาจะต้องกำหนดกิจกรรม เวลา จำนวนครั้ง จำนวนคน ตามความเหมาะสมกับระดับของสมาชิกยุวกาชาด
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883