กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด

 
ระดับสมาชิกยุวกาชาด
กำหนดหลักสูตรเป็น 3 ระดับ ๆ ละ 1 ช่วงชั้น ดังนี้
          สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
          สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
          สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
          สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 4 ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6


     กรอบหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ช่วงชั้นที่ 1 – 3 ( ป.1 – ม.3 )
 
 
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883