กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 
   1. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
   2. มีวินัย
   3. ประหยัด
   4. ซื่อสัตย์สุจริต
   5. พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการทำงาน
   6. อดทด อดกลั้น
   7. กตัญญู กตเวที
   8. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   9. เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
   10. มีความเป็นประชาธิปไตย
   11. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
   12. รักษาและส่งเสริมอนามัยของตนเองและผู้อื่น
   13. เป็นมิตรกับคนทั่วไป
          กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมมุ่งเน้นจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข คือ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883