กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ

 
          เพื่อให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นไปตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงกำหนดหลักการของกิจกรรมยุวกาชาดไว้ ดังนี้
     1. เป็นกิจกรรมที่สร้างพื้นฐานในการคิดปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทักษะในการจัดการ ทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้
     2. มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น ทั้งนี้เพื่อความจำเป็นและความสอดคล้องสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดีของชาติ
     3. สามารถสนองตอบต่อสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883