กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย

 
          กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่จัดกิจกรรมสอดคล้องกับกิจกรรมนักเรียนดังกล่าวข้างต้น ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทยและความมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมนักเรียนแล้วกิจกรรมยุวกาชาดยังเน้นในเรื่องของทักษะและกระบวนการอีกด้วย


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883