กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาของแต่ละชั้น

 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
           ศึกษาที่มาของเครื่องหมายกาชาด และลักษณะของเครื่องหมายกาชาด คำปฏิญาณตนของยุวกาชาด การเสียสละเพื่อส่วนรวม มีน้ำใจ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองในเรื่อง การล้างมือ แปรงฟันอย่างถูกวิธี เลือกรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ได้ ออกกำลังกายและพักผ่อนได้ถูกวิธี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้าแถวตามสัญญาณมือ ปฏิบัติตนตามระเบียบแถวตอน ปฏิบัติตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ในสถานศึกษา ที่อยู่อาศัยและชุมชน
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
          ศึกษาประวัติกาชาดไทยและยุวกาชาดไทย เครื่องหมายกาชาดไทยและเครื่องหมายยุวกาชาด การปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตน การฝึกนั่ง ยืน เดิน เพื่อเสริมบุคลิกภาพของตนเอง เรียนรู้การป้องกันโรคติดต่อ การออกกำลังกาย การเข้าแถวหน้ากระดานได้ถูกต้องตามสัญญาณเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
          ศึกษาประวัติของกาชาดสากล กาชาดไทย วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและหน้าที่ของสภากาชาดไทย การปฏิบัติตนได้ตามคำปฏิญาณตน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม การรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่น ประเภทของยาสามัญประจำบ้าน การอ่านฉลากยา การฝึกฝนป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเข้าแถวตอน แถวหน้ากระดาน แถวครึ่งวงกลม การใช้สัญญาณมือ การปฏิบัติตนตามคำสั่ง มีระเบียบวินัย สามัคคี
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
          ศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจการกาชาดสากลและกาชาดไทย ความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ยุวกาชาดได้ศึกษา และฝึกทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพมีความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลให้สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มีกรพบปะติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มได้ดี มีความภาคภูมิในในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เห็นความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
          ศึกษาการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ การเสียสละการอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกการจัดเวลาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การจัดแถว การกระจายแถวในรูปแบบต่าง ๆ การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องเรียน
 

เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนา ในระบบ หน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การจัดระเบียบแถวต่าง ๆ รวมถึงการทำพิธีเปิด – ปิด กิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีโดยการเต้นแอโรบิคเพื่อออกกำลังกาย รู้จักวิธีอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามหลักการกาชาดสากลและยุวกาชาด การจัดระเบียบแถวต่าง ๆ รวมถึงการทำพิธีเปิด – ปิด กิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี โดยการให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รู้จักประเภทยาเสพติดที่ให้โทษต่อร่างกาย มีทักษะในการจัดกิจกรรม มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกิจกรรมยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้น การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ในระบบ หน่วย กลุ่ม หมู่
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          ศึกษาความหมาย หลักการกาชาดและหลักเบื้องต้นของการพัฒนาชุมชนเคหพยาบาล (การใช้หม้อนอนแก่ผู้ป่วยบนเตียง , การทำความสะอาดหลังการขับถ่ายและทำความสะอาดหม้อนอน การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฝึกทักษะการเขียนโครงการ ฝึกทักษะ) กระบวนการทำงาน การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานกลุ่ม การฝึกระเบียบแถว การจัดรูปแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การเดินสวนสนาม การแต่งเครื่องแบบถูกระเบียบ การตรงต่อเวลา มารยาททางสังคม การพัฒนาตนเองด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้าน โรงเรียนและการทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในบ้าน โรงเรียน การปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          ศึกษาความหมายของการกาชาด มีทักษะตามหลักการกาชาดฝึกปฏิบัติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้สูญเสียความทรงจำ การปฐมพยาบาล (การปฏิบัติการกู้ชีวิต , ข้อเคล็ด , ข้อเคลื่อน , กระดูกหัก ผู้ป่วยที่เจ็บหลัง , คอ , การเปลี่ยนอิริยาบถให้ผู้ป่วย และการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน , ผ้าคลุมตัวให้ผู้ป่วย) การสร้างสมรรถภาพทางกายและนำมาประยุกต์ใช้ ฝึกปฏิบัติการจัดรูปแบบแถวต่าง ๆ การเดินสวนสนาม การทำงาน การแก้ปัญหาในการทำงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การอยู่ค่ายพักแรม การร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเป็นผู้นำกลุ่ม การแต่งเครื่องแบบยุวกาชาด มารยาททางสังคม การกราบไหว้แบบไทย การแสดงออกในโอกาสที่เหมาะสม การใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ การรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภาค
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883