กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การผ่านกิจกรรม

 
     กิจกรรมหลัก เกณฑ์การผ่านกิจกรรมหลัก มี 2 ข้อ คือ
          1. เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% หรือตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
          2. ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 13 ข้อโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883