สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน
1.   คอมพิวเตอร์
    - คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 443  เครื่อง
  - คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / สำนักงาน 145  เครื่อง
  รวม 588  เครื่อง
2.   เครื่องพิมพ 32   เครื่อง
3.   เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ (Projector) 58  เครื่อง
4.   เครื่องฉายภาพทึบแสง 48  เครื่อง
5.   เครื่องเล่นดีวีดี / ซีดี 10  เครื่อง
6.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 1,722  รายการ
7.   วิดีโอ / ซีดี 835   แผ่น
8.   จานรับดาวเทียม 3  จาน
9.   โทรทัศน์ 58  ตัว
10.   กล้องวีดีโอ 3  ตัว
11.   สแกนเนอร์ 7  เครื่อง

หมายเหตุ : สำรวจ 16 พฤษภาคม 2561


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883