กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความนำ
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของสมาชิกยุวกาชาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สาระการจัดกิจกรรม
ระดับสมาชิก
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและการประเมินผล

 
     กิจกรรมยุวกาชาด ได้กำหนดสมาชิกยุวกาชาด เป็น 4 ระดับ ดังนี้ ยุวกาชาด ระดับ 1 คือ สมาชิกยุวกาชาด ที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ยุวกาชาด ระดับ 2 คือ สมาชิกยุวกาชาด ที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ยุวกาชาด ระดับ 3 คือ สมาชิกยุวกาชาด ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ยุวกาชาด ระดับ 4 คือ สมาชิกยุวกาชาด ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

     หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาในการปรับเพิ่มเติม ตามความพร้อม จุดเน้น และบริบทของสถานศึกษาและสภาพของสมาชิกยุวกาชาด คือ ยุวกาชาด ระดับ 1-3 ให้จัดเวลารายปี ๆ ละ 40 ชั่วโมง ยุวกาชาด ระดับ 4 ให้จัดในเวลา 3 ปี ให้ครบ 120 ชั่วโมง

 

การจัดเวลาของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลักสูตร ซึ่งสมาชิกยุวกาชาดได้รับการพัฒนาศักยภาพ และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883