กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความนำ
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของยุสกาชาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สาระการจัดกิจกรรม
ระดับสมาชิก
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 
 

สาระการจัดกิจกรรม

 
   กิจกรรมหลัก สาระการจัดกิจกรรมของหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งกำหนดให้สมาชิกยุวกาชาดทุกคนตั้งแต่ระดับ 1 – 4 จำเป็นต้องเรียนรู้
 
 
 
 
กรอบสาระการจัดกิจกรรมยุวกาชาด


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883