กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความนำ
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของยุวกาชาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สาระการจัดกิจกรรม
ระดับสมาชิก
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมยุวกาชาด

 

เพื่อพัฒนาสมาชิกยุวกาชาดให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเพื่อพลโลก จึงกำหนดให้สมาชิกยุวกาชาดได้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้
   1. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมพื้นฐานสำคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ
   กลุ่มที่ 1 กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กลุ่มที่ 2 กิจกรรมสุขภาพ กลุ่มที่ 3 กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี กลุ่มที่ 4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้กำหนดกิจกรรมยุวกาชาด เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสมาชิกยุวกาชาด ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์มาตรฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ระบุสิ่งที่สมาชิกยุวกาชาดพึงรู้ปฏิบัติได้
   2. กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมเสริมกิจกรรมหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความสามารถซึ่งสมาชิกยุวกาชาดสามารถเลือกกิจกรรมพิเศษได้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ และเมื่อผ่านเกณฑ์การให้เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษแล้วมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ ได้ กิจกรรมพิเศษ มีทั้งสิ้น 57 กิจกรรม
   


 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883