กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความนำ
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของยุวกาชาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สาระการจัดกิจกรรม
ระดับสมาชิก
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 10 ประการ ดังนี้
          1. รักชาติศาสน์กษัตริย์
          2. ซื่อสัตย์สุจริต
          3. มีวินัย
          4. ใฝ่เรียนรู้
          5. อยู่อย่างพอเพียง
          6. มุ่งมั่นในการทำงาน
          7. รักความเป็นไทย
          8. มีจิตสาธารณะ
          9. รักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น
          10. มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป


     
 
 
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883