กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความนำ
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของยุวกาชาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สาระการจัดกิจกรรม
ระดับสมาชิก
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 
 

จุดหมาย

 
          หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกยุวกาชาดให้สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยธรรม มีอุดมคติในสันติสุข รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น มีความสง่างาม มีศักดิ์ศรี ใช้เวลาว่างบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรู้จักการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงกำหนดจุดหมาย ดังนี้ ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเพื่อพลโลก ดังนี้
   1. มีความรู้เข้าใจในอุดมการณ์ของการกาชาดและยุวกาชาด
   2. มีความศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกยุวกาชาด
   3. มีทักษะในการป้องกันชีวิตและสุขภาพทั้งส่วนตนและส่วนรวม
   4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5. มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมโลกและมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883