กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความนำ
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของยุวกาชาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สาระการจัดกิจกรรม
ระดับสมาชิก
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 

หลักการ

 
          กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด ให้รู้จักการเสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพทั้งส่วนตนและผู้อื่น และเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีมนุษยธรรม ดังนั้น จึงกำหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีลักษณะรูปแบบจุดหมายในการจัดกิจกรรมสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีหลักการดังนี้
      1.เป็นกิจกรรมที่สร้างพื้นฐานในการคิดปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้
     2.มีความเป็นเอกภาพและความหลากหลายในกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นตามความจำเป็น และความสอดคล้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดีของชาติ
     3.เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
     4.สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสถานศึกษา ท้องถิ่น และประชาคมโลก

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883