กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความนำ
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของยุวกาชาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สาระการจัดกิจกรรม
ระดับสมาชิก
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
          ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเพื่อพลโลก


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883