กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความนำ
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของสมาชิกยุวกาชาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สาระกิจกรรม
ระดับสมาชิก
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์

 
     การวัดและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ยังต้องพิจารณาความประพฤติ และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ
          1. กิจกรรมหลัก เป็นการวัดและประเมินผล เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดผ่านเกณฑ์การตัดสินเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการประเมินตลอดภาคเรียน / ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม และการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกำหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ผ่าน หมายถึง สมาชิกยุวกาชาดมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ไม่ผ่าน หมายถึง สมาชิกยุวกาชาดมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
          2. กิจกรรมพิเศษ เป็นการประเมินเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย กิจกรรมพิเศษ เมื่อสมาชิกยุวกาชาดผ่านเกณฑ์การประเมินแนวทางการวัดและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด มีดังนี้ 1. กิจกรรมหลัก เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดผ่าน ชั้นปีหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา อาจแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนจัดกิจกรรม ระหว่างจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม เพื่อทราบผลการพัฒนาพฤติกรรมของสมาชิกยุวกาชาด ทั้งนี้ ให้วัดและประเมินผลตามจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อตัดสินผลการประเมิน เกณฑ์การผ่านกิจกรรมหลัก มี 2 ข้อ คือ
1. เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2. ผ่านจุดประสงค์สำคัญของแต่ละกิจกรรมยุวกาชาด
2.1. กิจกรรมพิเศษ เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ เมื่อสมาชิกยุวกาชาดผ่านเกณฑ์ตามคู่มือการจัดกิจกรรมยุวกาชาดกิจกรรมพิเศษ จึงมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้นได้โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883