ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายประถมศึกษา

 

นางปรีชญา ชัยกิตติกรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสมชัย หาญณรงค์

 

นางสาวฉัตรา ดีศรีศักดิ์

 

นางสาวสุธาทิพย์  ไชยวุฒิ

 

นางสาวธนิษฐา  วิไลเลิศ

 

 

ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสาวญาณิศา  ชาวปากน้ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล

 

นางลำดวน  ปางวิสุทธิวงศ์

 

นางนุจิอาภา ขจรบุญ

 

นางสาวพรรณนิภา น้อยพันธ์

 

นางสาววิภาวี ชุนติง

 

นายสากล นนทะภา

 

 
โรงเรียนราชินี 444 ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883