ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวกนกวรรณ เหลืองทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี

นางนันทิยา เทียนวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี

นางปฏิญญานี อิ่มอ้วน

 

นางทิวาวรรณ จิตตะภาค

 

นางสาวศุภกิจตรา ทาทอง

 

ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางอุทัยรักษ์ นวลนุกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี

นางสาวอุษา สิงสมดี

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี

นางสาววิภา สุกรี

 

นางดวงฤดี ไชยเขต

 
นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช  
นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์  
นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์  
นายจักรพงค์ ปินชัย  
นางสาวศุภนิดา จันทร์เปรม  โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883