สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย
 

     
 

  สาระที่ ๑   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
   สาระที่ ๒   ชีวิตและครอบครัว
   สาระที่ ๓   การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
   สาระที่ ๔   การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
   สาระที่ ๕   ความปลอดภัยในชีวิต


     

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
1.1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ
1.1.2 เข้าใจวัฏจักรของชีวิตมนุษย์

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
2.1.1 รักตนเอง เข้าใจในอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อสุขภาพและชีวิต
2.1.2 เข้าใจลักษณะและความแตกต่างของเพศหญิง เพศชาย และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
2.1.3 ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายได้อย่างถูกต้อง
2.1.4 รู้พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศและหลีกเลี่ยงได้

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
3.1.1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และการใช้อุปกรณ์ประกอบ
3.1.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายและเล่นเกมได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน
3.1.3 รู้ประโยชน์ของการเล่นเกม การออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพ

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา
3.2.1 ออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นเกมอยู่เสมอ
3.2.2 ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา คำแนะนำ ในการเล่นเป็นกลุ่ม และให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
3.2.3 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเอง และเคารพในสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นกลุ่ม
3.2.4 ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มด้วยความเต็มใจ และให้ความร่วมมือจนงานประสบความสำเร็จ

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
4.1.1 เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
4.1.2 เข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดี และปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย
4.1.3 เข้าใจและสามารถอธิบายอาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และวิธีป้องกัน
4.1.4 รู้เข้าใจ และมีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปฏิเสธสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ
4.1.5 ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์ ความเครียด และปัญหาสุขภาพ
4.1.6 เอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพตนเอง ออกกำลังกาย พักผ่อน และร่วมกิจกรรมนันทนาการ
4.1.7 มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสร้างเสริมได้ตามคำแนะนำ

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง
5.1.1 เข้าใจพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเกิดอุบัติเหตุ การใช้ยาผิด การใช้สารเสพติด การเกิดความรุนแรง การเกิดอัคคีภัย และสามารถหลีกเลี่ยง
5.1.2 ป้องกัน ช่วยเหลือ และดูแลตนเองจากอุบัติเหตุ มลพิษ และสารเคมี สามารถปฐมพยาบาลด้วยวิธีการง่าย ๆ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
1.1.1 เข้าใจการทำงานของระบบอวัยวะที่มีผลต่อสุขภาพ สมรรถภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
1.1.2 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่น และวัยรุ่น

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
2.1.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิต และการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
2.1.2 ภูมิใจและเห็นคุณค่าในความเป็นเพศหญิง เพศชาย และปฏิบัติบทบาทตามเพศได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 เข้าใจสุขอนามัยทางเพศ และปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม
2.1.4 เข้าใจพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์
2.1.5 ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางเพศได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
3.1.1 แสดงการควบคุมตนเองเมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ตามลำดับ ทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบบังคับสิ่งของ
3.1.2 จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุล
3.1.3 รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายการเล่นเกมและกีฬา

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา
3.2.1 ออกกำลังกาย เล่นเกม และกีฬาที่ตนเองชื่นชอบเป็นประจำ
3.2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬาทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
3.2.3 ปฏิบัติกิจกรรมทางกายด้วยความตระหนักในคุณค่าที่มีต่อสุขภาพและสมรรถภาพ ด้วยความ รับผิดชอบจนประสบความสำเร็จ
3.2.4 จำแนกกฎ กติกา และขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา และสามารถนำไปใช้เพื่อความปลอดภัย
3.2.5 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการเล่นเกม และกีฬาที่เลือกได้อย่างมีน้ำใจนักกีฬา
3.2.6 แสดงพัฒนาการของพฤติกรรมการเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล และสิทธิของผู้อื่นในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา
3.2.7 แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬาประเภททีม
3.2.8 รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การเล่นเกมและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
4.1.1 วิเคราะห์ผลของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
4.1.2 วิเคราะห์ผลกระทบของพฤติกรรมที่มีต่อการดำรงสุขภาพและการป้องกันโรค
4.1.3 สามารถเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลข่าวสาร และบริการสุขภาพ
4.1.4 สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดเมื่อประสบปัญหา
4.1.5 ออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพที่เหมาะสม
4.1.6 ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีง่าย ๆ
4.1.7 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้เหมาะสมกับความแตกต่างและความต้องการ ของแต่ละคน
4.1.8 ปรับปรุงระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ด้วยวิธีง่ายๆ

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง

5.1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย และสามารถเลือกปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
5.1.2 เข้าใจผลกระทบของการใช้ยา บุหรี่ สุรา สารเสพติด ภัยอันตราย และความรุนแรงที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และสามารถหลีกเลี่ยง
5.1.3 สามารถปฐมพยาบาลและดูแลรักษาเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
1.1.1 เข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในช่วงวัยต่างๆ
1.1.2 วิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้ เติบโตสมวัย

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
2.1.1 ยอมรับและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
2.1.2 เข้าใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2.1.3 เข้าใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดี
2.1.4 มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
2.1.5 รู้และเข้าใจถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ที่มีอันตรายถึงชีวิต และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ กับปัญหาที่ตามมา

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
3.1.1 แสดงการควบคุมตนเอง เมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานทั้งแบบ อยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบบังคับสิ่งของในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และกีฬา
3.1.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาและการทำงาน
3.1.3 แสดงการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกเป็นพื้นฐาน และนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบ เฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของกีฬา

3.2.1 ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ
3.2.2 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำสม่ำเสมอ กับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
3.2.3 จำแนกและปฏิบัติตามกฎ กติกา เพื่อความปลอดภัยและความสันติในการเล่นและการ แข่งขันกีฬาที่ชื่นชอบ
3.2.4 ใช้กลวิธีการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬา และการทำงานเป็นทีม
3.2.5 มุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
3.2.6 ปฏิบัติตามขั้นตอนและตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่กลุ่มมอบหมาย ในการเล่นกีฬาเป็นทีมจน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
3.2.7 แสดงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ กีฬาต่างๆ อย่างสนุกสนาน
3.2.8 ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬา และยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิต

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
4.1.1 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดำรงสุขภาพรวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม
4.1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
4.1.3 เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4.1.4 มีทักษะการจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และการฝึกจิต
4.1.5 วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเหมาะสม
4.1.6 เห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
4.1.7 ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และหรือสมรรถภาพทางกลไก และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้อง

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
5.1.1 วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักของความปลอดภัย
5.1.2 เข้าใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
5.1.3 ใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
5.1.4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเมื่อเผชิญภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
1.1.1 เข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ
1.1.2 รู้วิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโต และพัฒนาการของตนเองและครอบครัว

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
2.1.1 เข้าใจอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและ การดำเนินชีวิต
2.1.2 มีทักษะในการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2.1.3 มีค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ และเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดอารมณ์เพศ
2.1.4 เข้าใจในวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและสามารถจัดการได้ถูกต้องเหมาะสม
2.1.5 หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
3.1.1 แสดงความสามารถทางกายในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และการทำงานต่างๆ
3.1.2 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ และนำไปใช้ในการเล่นกีฬา
3.1.3 ประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา
3.2.1 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำสม่ำเสมอ
3.2.2 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำสม่ำเสมอกับการ เสริมสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
3.2.3 ประยุกต์หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและแข่งขันกีฬาที่เลือก ด้วยความชื่นชอบ
3.2.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยและกลวิธีต่างๆ ในระหว่างการเล่น และการแข่งขันกีฬากับผู้อื่น และยึดมั่นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3.2.5 แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีม
3.2.6 แสดงทักษะการให้ความร่วมมือในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างที่กำหนดไว้
3.2.7 แสดงความมีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ กีฬาทั้งในการเล่น การดู และการแข่งขัน

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
4.1.1 วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
4.1.2 ประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกำหนดกลวิธีลดความเสี่ยง และสร้างเสริมสุขภาพของตนเองชุมชน และสังคม
4.1.3 ประเมินวิธีการและกระบวนการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ปรับปรุงตนเองและนำไปใช้วางแผนปรับปรุงตนเอง
4.1.4 ออกกำลังกาย พักผ่อน และร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมจนเป็นกิจนิสัย
4.1.5 เข้าใจงานสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศ และสามารถให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
4.1.6 ประเมิน สร้างเสริม และดำรงสมรรถภาพทางกายและทางจิตตามหลักการ วิธีการ และความต้องการ
4.1.7 พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และหรือสมรรถภาพทางกลไกตามความต้องการจน สำเร็จตามเป้าหมาย

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
5.1.1 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและแสวงหาแนวทางป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
5.1.2 ใช้กระบวนการทางประชาสังคมสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชนเข้มแข็ง
5.1.3 พัฒนากลวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรงเพื่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว
5.1.4 แสดงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883