ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายประถมศึกษา

นายโกวิทย์  จันทรวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวเสาวนีย์  รันระนา

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ

นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง

นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์  
นางสาวยุวลักษณ์ หลีเจริญ  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางสาวพัชราภา เกิดโภคทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางศิรินาถ ใจสบาย

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสายยู ดาทอง

 
นางสาวพิมพิไล ทองคำพิมพ์  


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883