กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ มีทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนตามศักยภาพ และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไปโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883