ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวนิภา ลาหิรัญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบงกช พลราชม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสิรินทร พวงสาโรจน์

นางรสิตา คำพันธ์

นางสาวสายฝน  บินไธสง

นางสาวสุนิสา  สิงห์น้อย  

นางสาววาสนา  ปรีชาวณิชย์

 

นางสาวจำรัส  สมเกษม

 

นางสาวรุ่งนภา ราษฎร์อาศัย


ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสุธาสินี  พิมมงละ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธนิศา มหาเทียน

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกนกวรรณ กันกำธรวงศ์  

นางธนิศา มหาเทียน

 
นางสาวนัฐติยา ลิภา  
นายพงพนา ชูสกุลชาติ  

นางสาวจารุมาศ กสิบุตร

นางสาวรัศมี นัยจิตร

นางสาวศิริลักษณ์ สุดมุขโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883