ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายประถมศึกษา

 

นางสาวนันต์ทา เลิศวิไลนริศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชนา สายหล้า

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนวลจันทร์ คำสาวงศ์

 

นางสาวอัญชิสา อุสาหะ

 
นางสาวหทัยชนก ฤทธิ์กูลวงศ์  
นางสาวณัฐธิดา บุบผาสวรรค์  
นางสาวธีรกานต์ อุดมเทวี  
นางสาวภีรดี ญาณอุดม  
นายปริญญา เรืองเจริญสุข  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิติมา อุ่มผาง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง

 

นางณัฐพร ปฐมวรชาติ

 
นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ  

นางปัทมา ปรีชา

 

นายโยเซฟ ดุลยพล

 

นายดวงสมพงค์ เติมสมบัติ

 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883