การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความเป็นมนุษย์ สร้างศักยภาพในการคิด การทำงานอย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้าง มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยยังคงภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย และสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาต่อในระดับสูงและประกอบอาชีพได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะและการใช้ภาษาทุกทักษะ โดยใช้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางไวยากรณ์กับกลยุทธ์การสื่อสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยังสนันสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ โดยให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883