การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
เปิดโลกคณิตศาสตร์
ครูธนิศา ชำนาญพล
2
วิทยาศาสตร์
ครูจักรพงค์  ปินชัย
3
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ครูศศิพิมพ์  จันต๊ะวงศ์
ครูศุภศิริ  ไชยณรงค์
4
หุ่นยนต์ขั้นสูง
ครูอภิชาติ อินทนิน
5
ภาษาฝรั่งเศส
Mr.Dominique Jacquier
6
ภาษาญี่ปุ่น
ครูพวงพยอม พงษ์ทอง
7
ภาษาจีน
ครูวรรณี สิริจิตตานนท์
8
รักษ์สุขภาพ
ครูบุษกร เฉลิมสินสุวรรณ
ครูวิภาดา บางสุวรรณ
9
ศิลปะเพื่อชีวิต
ครูชลนิศา ชุติมาสนทิศ
10
ดุริยางค์
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
ครูวิชาญ ลิมปชัย
11
ผู้นำเชียร์
ครูธิดารัตน์ จะระ
12
เรารักห้องสมุด
ครูจุฬาลักษณ์ กันธิยะ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
สร้างสรรค์งานเขียน
ครูมณีดาว น้อยบรรจง
2
เปิดโลกคณิตศาสตร์
ครูกนกวรรณ กันกำธรวงศ์
3
เครื่องมือประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์
ครูภานุวัฒน์ ใช้พานิช
4
โลกแห่งการเรียนรู้
ครูลำดวน ปางวิสุทธิวงศ์
5
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ครูศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์
ครูศุภศิริ ไชยณรงค์
6
หุ่นยนต์ขั้นสูง
ครูอภิชาติ อินทนิน
7
ภาษาฝรั่งเศส
Mr.Dominique Jacquier
8
ภาษาญี่ปุ่น
ครูพวงพยอม พงษ์ทอง
9
ภาษาจีน
ครูวรรณี สิริจิตตานนท์
10
รักษ์สุขภาพ
ครูพัชราภา เกิดโภคทรัพย์ 
11
Staff ดุริยางค์
ครูนันธิดา สวนเอก
12
ศิลปะร่วมสมัย
ครูบุรินทร์  พิมมงละ
13
ดนตรีตะวันตก
ครูต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ

14

อาสายุวกาชาด
ครูเขมรักษ์  พันธ์บัว
ครูนิตยา คำชุนห์
ครูไพฑูรย์ ตาลอำพร
15
ผู้นำเชียร์
ครูจุฑาพร ประถมบูรณ์
16
เรารักห้องสมุด
ครูจุฬาลักษณ์ กันธิยะ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883