การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
วาทศิลป์
ครูสวรส นิลกำแหง
2
คณิตศาสตร์พาเพลิน
ครูนัฐติยา  ลิภา
3
วิทยาศาสตร์โครงงาน
ครูวิภา สุกรี
4
สังคมแห่งการเรียนรู้
ครูพรรณิภา  น้อยพันธ์
5
โปรแกรมหรรษา
ครูศศิพิมพ์  จันต๊ะวงศ์
6
ภาษาอังกฤษ
Mr.Michael O’Hare
ครูปัทมา ปรีชา
ครูจิติมา อุ่มผาง
7
สุขภาพดี มีสุข
ครูบุษกร เฉลิมสินสุวรรณ
8
เพลงพาเพลิน
ครูจรรยาศิริ  ธนะมงคลฤกษ์
9
ลีลานาฏลักษณ์
ครูแก้วตา  สุขเกษม
10
นาฏศิลป์ร่วมสมัย
ครูธิดารัตน์ จะระ
11
จิตรกรรม
ครูศิลปากร หอมสมบัติ
12
ดนตรีไทย
ครูปริญญา ทัศนมาศ
ครูวีรศิลป์  ห่วงประเสริฐ
13
วงโยธวาทิต
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
14
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูวิชาญ  ลิมปชัย
ครูสิชา ศรีปริวาทิน
15
โลกของนักอ่าน
ครูลักษณา ชัยเพียร
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
รักษ์ภาษา
ครูเฉลิมพงษ์  หลักคำ
2
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
ครูจารุมาศ กสิบุตร
3
เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ครูศิริวัลย์ ชิณวงษ์
4
สังคมแห่งการเรียนรู้
ครูญานิศา ชาวปากน้ำ
5
การพัฒนาทักษะด้วยบูรณาการ
ครูศุภศิริ  ไชยณรงค์
6
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ครูพันธวี บุญยอม
7
หุ่นยนต์พื้นฐาน
ครูอภิชาติ อินทนิน
8
นานาภาษาอังกฤษ
Mr.Richard Harris
ครูปัทมา ปรีชา
ครูจิติมา อุ่มผาง
9
วัยใสใส่ใจสุขภาพ
ครูสายยู  ดาทอง
10
เพลงพาเพลิน
ครูจรรยาศิริ  ธนะมงคลฤกษ์
11
ลีลานาฏลักษณ์
ครูมนภัสสร์  มหาชัย
12
จิตรกรรม
ครูชลนิศา ชุติมาสนทิศ
13
ดนตรีไทย
ครูปริญญา  ทัศนมาศ
ครูวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐ
14
วงโยธวาทิต
ครูณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี
15
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูนิตยา คำชุนห์
16
โลกของนักอ่าน
ครูลักษณา  ชัยเพียร
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
ภาษาพาสนุก
ครูเพ็ญประกาย ทิพย์ทองใบ
2
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
ครูรัศมี  นัยจิตร
3
กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ครูอุษา สิงสมดี
ครูปวีณา จาดพันธ์อินทร์
4
สังคมแห่งการเรียนรู้ 3
ครูนุจิอาภา  ขจรบุญ
5
การพัฒนาทักษะด้วยบูรณาการ
ครูศุภศิริ ไชยณรงค์
6
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ครูพัชนี สหสิทธิวัฒน์
7
หุ่นยนต์พื้นฐาน
ครูอภิชาติ อินทนิน
8
สร้างสรรค์ไอที
ครูสุพีรา ดาวเรือง

9

ภาษาอังกฤษ
Mr.Ethan Guenther
ครูปัทมา ปรีชา
ครูจิติมา อุ่มผาง
10
วัฒนธรรมฝรั่งเศส
Mr.Dominique Jacquier
11
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ครูวิภาดา บางสุวรรณ
12
เพลงพาเพลิน
ครูจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์
13
ลีลานาฏลักษณ์
ครูนันธิดา สวนเอก
14
ศิลปะสร้างสรรค์
ครูบุรินทร์ พิมมงละ
15
ดนตรีไทย
ครูปริญญา ทัศนมาศ
ครูวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐ
16
วงโยธวาทิต
ครูณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี
17
ดนตรีตะวันตก
ครูต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ
18
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูเขมรักษ์ พันธ์บัว
19
โลกของนักอ่าน
ครูลักษณา  ชัยเพียร
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883