การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
ชวนคิด ชวนเขียน
ครูนิธิดา  งามเอก
ครูศลิษา พิมลา
2
คณิตศาสตร์มหาสนุก
ครูศศิธร  แสงวิมาน
3
นักวิทย์ ศตวรรษที่ 21st
ครูนันทิยา  เทียนวรรณ
4
ประวัติศาสตร์พาสนุก
ครูนนทิยา ทับทอง
5
อาหาร-งานประดิษฐ์
ครูพันธวี บุญยอม
6
ภาษาอังกฤษแสนสนุก
ครูอัญชิสา อุสาหะ
7
มนุษย์จอมพลัง
ครูสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ
8
เครื่องสายไทย
ครูศรุต วัฒนกุลศิลปชัย
ครูณัฐพงษ์  จิตอารีวงค์
9
ศิลปกรรม
ครูมนตรี ทองผักแว่น
10
รำไทย
ครูรัตนาวลี  ธงวิชัย
11
เพลงพาสุข
ครูณัฐณิชา  ศิริรัตน์ตระกูล
12
โมเดิร์นดานซ์
ครูธิดารัตน์ จะระ
13
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูนิตยา  คำชุนห์
14
บ้านนักอ่าน
ครูอัญชลี  ญาณอุดม
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
ภาษาไทย
ครูทิพา  น้อยพราย
2
ภาษา หรรษา
ครูนฤบดี  ศรีวุฒิ
3
เก่งคณิต คิดสนุก
ครูจำรัส สมเกษม
4
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
ครูศุภกิจตรา  ทาทอง
5
นานาภาษาอังกฤษ
ครูธีรกานต์ อุดมทวี
6
เกมและการกีฬา
ครูปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง
7
เครื่องสายไทย
ครูศรุต วัฒนกุลศิลปชัย
ครูณัฐพงษ์  จิตอารีวงค์
8
จิตรกรรมประยุกต์
ครูศิลปากร  หอมสมบัติ
9
รำไทย
ครูมนภัสสร์  มหาชัย
10
เพลงพาสุข
ครูณัฐณิชา ศิริรัตน์ตระกูล
11
ดนตรีที่รัก
ครูชยพัทธ์  เบญจาพิสุทธิ์
12
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูเขมรักข์ พันธ์บัว
13
บ้านนักอ่าน
ครูยุรี นาคสุข
14
รักษ์ต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ครูอุรุพรรณ ทองนาค
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
ภาษาพาเพลิน
ครูเพ็ชรรัตน์  รัตนปัญญาชน
2
สนุกกับตัวเลข
ครูสิรินทร พวงสาโรจน์
3
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูกรกนก สันเพิก
4
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
ครูอัญชนา  สายหล้า
5
สปอร์ตคลับ
ครูยุวลักษณ์ หลีเจริญ
6
เครื่องสายไทย
ครูศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
ครูณัฐพงษ์ จิตอารีวงค์
7
ศิลปะเพื่อสุนทรีย์
ครูบุรินทร์   พิมมงละ
8
รำไทย
ครูนันธิดา  สวนเอก
9
เพลงพาสุข
ครูณัฐณิชา  ศิริรัตน์ตระกูล
10
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูวิชาญ  ลิมปชัย
11
สแต็ค
ครูสุทธาสินี อารีเอื้อ
12
บ้านนักอ่าน
ครูรินรดา วิไลเบญจวรรณ
13
ซ่อมได้
ครูอาทิตย์ ขำสุวรรณ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883