การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
ภาษาไทยน่ารู้
ครูศิริพร  ธิบดี
2
สนุกคิดสนุกเขียน
ครูรถฉณี  พวงน้อย
3
สนุกคิดคณิตศาสตร์
ครูบงกช  พลราชม
4
วิทยาศาสตร์แสนสนุก
ครูทิวาวรรณ  จิตตะภาค
5
วิทย์คิดสนุก
ครูปฏิญญานี  อิ่มอ้วน
6
หรรษาอาเซียน
ครูสุทธาทิพย์  ไชยวุฒิ
7
ภาษาอังกฤษ
ครูอัญชิสา  อุสาหะ
8
ก้าวกระโดด
ครูสุรีย์พร จิระสถิตย์พร
9
นักสืบน้อย
ครูมนตรี  ทองผักแว่น
10
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูไพฑูรย์  ตาลอำพร
11
จินตนาการสร้างสรรค์ 1
ครูสุธาทิพย์  รตนเพชรมณี
12
บ้านนักอ่าน
ครูอัญชลี  ญาณอุดม
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
รักภาษาไทย
ครูวัชรินทร์  บานชื่น
ครูรังสินี  นวลพริ้ง
2
ลับสมอง...ลองปัญญา
ครูวาสนา   ปรีชาวนิชย์
3
อาหาร-งานประดิษฐ์
ครูพันธวี  บุญยอม
4
ภาษาอังกฤษ
ครูณัฐธิดา  บุบผาสวรรค์
5
ร้อง เล่น ลีลาสากล
ครูชยพัทธ์   เบญจาพิสุทธิ์
6
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูนิตยา คำชุนห์
ครูเขมรักข์  พันธ์บัว
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
เริงร่า ภาษาไทย
ครูศิรประภา บริบูรณ์
ครูอรพินท์   โกสโลดม
2
คณิตสร้างสรรค์
ครูสุนิสา สิงห์น้อย
3
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ตัวน้อย
ครูสุรเกียรติ ธเนศโชติกร
4
คอมพิวเตอร์ คิดส์
ครูกรกนก สันเพิก

5

ภาษาอังกฤษ
Mr.Sean Lapping
Mr.Christopher  David Outten
ครูธีรกานต์  อุดมทวี
6
ดนตรีหรรษา
ครูณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883