คณะกรรมการปกครอง
นางมณีรัตนา  เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
นางนนทิยา  พ่วงกลัด หัวหน้าแผนกอนุบาลศึกษา
นางวิยะดา  นวลลักษณ์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวมัทนี  เวชศาสตร์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษาตอนปลาย
นางสวรส  นิลกำแหง หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริลักษณ์  แก้วพิจิตร หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพนมวรรณ  แก้วผ่อง หัวหน้ากลุ่มนักเรียนประจำ
นายสุรินทร์  บุญมาเลิศ หัวหน้างานครูชายและนักเรียนชาย
   
งานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน
นางนฤวรรณ  สะราคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน
นางสาวพนมวรรณ  แก้วผ่อง ครูงานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน
นางสาวกาญจนา   กลิ่นอยู่ ครูงานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน
   
งานนักเรียนชาย
นายสุรินทร์   บุญมาเลิศ หัวหน้างานครูชายและนักเรียนชาย
นายธีรวัฒน์   สะราคำ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายธนะเมศฐ์  ธนเกียรติหิรัญ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายณรงค์ศักดิ์   โพธิ์มะณี ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายต่อศักดิ์   จันทร์ต๊ะ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายบุรินทร์   พิมมงละ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายชยพัทธ์   เบญจาพิสุทธิ์ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายปนิธิ   พานทอง ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายศิลปากร   หอมสมบัติ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายจรุงศักดิ์   วิไลเบญจวรรณ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายวิชาญ   ลิมปชัย ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายนฤบดี  ศรีวุฒิ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายสุรพงศ์  โปร่งน้ำใจ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายมนตรี   ทองผักแว่น ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายสุรนาตร์   จะระ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายพลดล   กำเนิดเพ็ชร ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายอาทิตย์   ขำสุวรรณ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายโกวิทย์   จันทรวงศ์ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายสรรเพชญ   ประถมบูรณ์ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายสุรเกียรติ  ธเนศโชติกร ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายศิลา  จิ๋วเจริญ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายภานุวัฒน์  ใช้พานิช ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายยุรนันท์   ชุ่มสุนทร ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายปริญญา  ทัศนมาศ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายอภิชาติ  อินทนิน ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายณัฐพงษ์   จิตอารีวงค์ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายพงพนา  ชูสกุลชาติ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายนววุฒิ  สุคันธกุล ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายณัฐพนธ์  พัฒนะมนตรี ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายเฉลิมพงษ์  หลักคำ ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายจักรพงษ์  ปิ่นชัย ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
นายบุรธัช  เพ็ชรดี ครูงานครูชายและนักเรียนชาย
   
งานนักเรียนประจำ  
นางสาวพนมวรรณ  แก้วผ่อง หัวหน้ากลุ่มนักเรียนประจำ
นางสาวสุกัญญา   นาควิจิตร ครูงานนักเรียนประจำ
นางสาวกาญจนา   กลิ่นอยู่ ครูงานนักเรียนประจำ
นางสาวภิญญาพัชญ์   ละครเขตต์ ครูงานนักเรียนประจำ
   
งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายธีรวัฒน์  สะราคำ หัวหน้างานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายธนะเมศฐ์  ธนเกียรติหิรัญ ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายสุรินทร์  บุญมาช่วย ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายวิชาญ  ลิมปชัย ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายปนิธิ  พานทอง ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายอาทิตย์  ขำสุวรรณ ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายพลดล  กำเนิดเพ็ชร ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายจรุงศักดิ์  วิไลเบญจวรรณ ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายศิลา  จิ๋วเจริญ ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายยุรนันท์   ชุ่มสุนทร ครูงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
   
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883