ฝ่ายปกครอง เป็นการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายและปรัชญาของโรงเรียนโดยเน้นที่การพัฒนาวินัย จริยธรรม คุณธรรมของครู นักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีการแสดงออกด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม เข้าใจคุณลักษณะของผู้นำ ผู้ตาม และหลักการประชาธิปไตย รวมทั้งการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเกิดความมั่นใจ และเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานบริหารงานปกครอง
  1.1 ดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายวิสัยทัศน์ แนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  1.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นปกติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  1.3 จัดทำแผนบริหารงานปกครอง
  1.4 จัดทำสารสนเทศงานปกครอง
  1.5 ดูแลกำกับติดตามให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบ และวัฒนธรรมของโรงเรียน
  1.6 พิจารณาปัญหาและวินิจฉัยการกระทำผิดของนักเรียนเพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการลงโทษ
  1.7 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูในการปกครองดูแลนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย และจริยวัฒนธรรมของโรงเรียน
 
 2. งานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน
  ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และ
วัฒนธรรมของโรงเรียน มีคุณสมบัติของผู้ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2.1 วางระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับกาลสมัย
  2.2 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
  2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ วัฒนธรรมไทยแก่นักเรียน
 
3. งานกิจกรรมนักเรียน
  ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
  สภานักเรียนและนายหมวดให้ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม 
  กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนราชินี
   
4. งานนักเรียนชาย
  ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนชาย ด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม
ให้เป็นสุภาพชนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติผู้อื่น รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
  4.1 กิจกรรมสุภาพบุรุษราชินี
  4.2 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูงานนักเรียนชายในการปกครองดูแลนักเรียนให้เป็นไปตาม
         นโยบายและจริยวัฒนธรรมของโรงเรียน
   
5. งานนักเรียนประจำ
  ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนประจำมีสวัสดิภาพที่ดี มีความ
สุข ได้รับการปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  5.1 กำหนดระเบียบ ข้อปฏิบัติของนักเรียน
  5.2 ดำเนินการให้เกิดสวัสดิภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน
  5.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านความรู้ นันทนาการและความสามัคคีแก่นักเรียน
  5.4 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูงานนักเรียนประจำในการดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความ
         เรียบร้อยตามนโยบายของโรงเรียน
   
6. งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
  ดูแลและกำกับติดตามการดำเนินการให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คนงาน และบุคคลภายนอกที่ต้อง
ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ได้ปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามกติกา ระเบียบของโรงเรียน
  6.1 กำหนดระเบียบปฏิบัติการเข้า - ออกโรงเรียน
  6.2 จัดเวรดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกโรงเรียน
  6.3 กำหนดระเบียบปฏิบัติการทำหน้าที่ของครูเวร
  6.4 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยภายในโรงเรียน
  6.5 สนับสนุนและพัฒนาระบบการดูแลและระบบการประสานงานเพื่อให้การรักษาความสงบ
      เรียบร้อยภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน
  7.1 ดูแลกำกับติดตามโครงการตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
  7.2 เป็นกรรมการสอบสวนวินัยครู
  7.3 เป็นกรรมการพิจารณาการคัดเลือกรางวัลสำหรับครูและนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883