โรงเรียนได้กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการเงินและบัญชีตามสายงาน คือ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีและส่วนจัดซื้อจัดจ้าง ครูฝ่ายการเงิน มีการจัดระบบการดำเนินงานทางด้านการเงินและบัญชี โดยมีการจัดทำแนวปฏิบัติด้านการบัญชีและการเงิน จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ใช้วิธีบันทึกบัญชีแบบ Manual  มีการจัดทำคู่มือการบันทึกบัญชีตามรูปแบบ และวิธีการที่โรงเรียนใช้อย่างครบถ้วน มีการใช้ระบบการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านธนาคาร ในส่วนของงานงบประมาณมีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 1 ปี โดยกำหนดขั้นตอนและกระบวนการของงบประมาณ และจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ โดยกำหนดให้มีแผนงานประกอบการของงบประมาณประจำปี คณะกรรมการที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ คือ คณะกรรมการราชินีมูลนิธิ และทางโรงเรียนมีการจัดทำรายงานงบประมาณเป็นรายปี
        งานจัดซื้อ โรงเรียนจัดระบบควบคุมและการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการประเมินผู้ขายและทำรายชื่อผู้ขายที่เชื่อถือได้ มีวิธีการปรับและโทษที่ชัดเจน  มีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อของฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนอย่างชัดเจน โดยจัดให้มีการประกวดราคาก่อนมีการจัดซื้อและจัดจ้าง
 
งานบริหารการเงินและบัญชี
 
1. ควบคุมการรับและจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ  ของโรงเรียน
2. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมเงินฝากในบัญชีประเภทต่างๆ เงินทุน ดอกผล
4. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ครูและคนงานตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5. จัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี  และขาดแคลน
6. จัดทำงบประมาณประจำปี
7. ปฏิบัติตามคำสั่งของราชินีมูลนิธิเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน