คณะกรรมการธุรการ
นางสาววัชราภรณ์   สนองคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
นางสาวอารมณ์  แจ่มดาว หัวหน้าส่วนธุรการ
นางยุพิน  จิ๋วเจริญ หัวหน้างานสารบรรณ
นางสาววิมลรัตน์  สุวรรณกำจาย หัวหน้างานบุคลากร
นางสาววิภวานี  ต่อศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
ส่วนธุรการ
นางสาวอารมณ์  แจ่มดาว หัวหน้าส่วนธุรการ
นางวนิดา  อังศุสานนท์ เจ้าหน้าที่งานราชินีมูลนิธิ
   
งานสารบรรณ
นางยุพิน  จิ๋วเจริญ หัวหน้างานสารบรรณ
นางวาสนา  โมรินทร์ ครูงานสารบรรณ
นางสาวศิริรัตน์  ภักดีหุ่น ครูงานสารบรรณ
นาสาวภวิศา  เบ็ญมาศ ครูงานสารบรรณ
นางยุพิน  จิ๋วเจริญ ครูงานสารบรรณ
   
งานบุคลากร  
นางสาววิมลรัตน์   สุวรรณกำจาย หัวหน้างานบุคลากร
นางบุษกร  รัตนทัศนีย์ ครูงานบุคลากร
นางสาวจุฬารัตน์   บุตรน้ำเพชร ครูงานบุคลากร
   
งานประชาสัมพันธ์
นางสาววิภวานี  ต่อศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวเพชรรัตน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูงานประชาสัมพันธ์
นางจงลักษณ์  โอฬาร ครูงานประชาสัมพันธ์
   
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883