โรงเรียนราชินีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้ทรงวางรากฐานการจัดการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนราชินี
เดิมมีชื่อฝ่ายว่า ธุรการ ในปีพ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายบริหารจัดการ ซึ่งได้บริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายและปรัชญาของโรงเรียน โดยเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความสุข ความพอใจในการปฏิบัติงานและ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 
หน้าที่รับผิดชอบ
 1. งานบริหาร งานธุรการ
1.1 จัดทำแผนบริหารงานฝ่ายธุรการ กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนและการใช้งบประมาณของฝ่ายธุรการ
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการเดือนละ 1 ครั้ง
2. งานส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.1 กำกับติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. งานสารบรรณ
3.1 กำกับติดตามให้งานสารบรรณมีประสิทธิภาพ
3.2 ตรวจเอกสาร หนังสือออกภายในและหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก
3.3 เป็นเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3.4 ประสานงานการจัดประชุมตามวาระปกติของโรงเรียน เช่น ประชุมเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน
3.5 ประสานงานการจัดประชุมของหน่วยงานที่สำคัญของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550
3.6 รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อจัดทำเกียรติบัตร และสูจิบัตรในพิธีไหว้ครู
4. งานบุคลากร
4.1 กำกับติดตามให้งานบุคลากร งานทะเบียนโรงเรียน งานทะเบียนครูและนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อรวบรวมผลเสนอแก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
4.3 จัดการเรื่องการรับสมัคร นักเรียนเข้าใหม่
4.4 จัดการและประสานการคัดเลือกนักเรียน รางวัลทุนพลตรีประถม บูรณศิริ
4.5 จัดการคัดเลือกครูรางวัลท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ เพื่อครูผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
5. งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์
5.1 ควบคุมดูแลการบริการรับ-ต่อสายโทรศัพท์ ให้ข่าวสาร ตอบข้อซักถามแก่บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
5.2 ควบคุมดูแลการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน วิทยากรในกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน ดดยประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.3 ตรวจเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบของบอร์ดข่าวสาร กระดานอิเลคทรอนิกส์และเสียงตามสายของโรงเรียน
5.4 ควบคุมดูแลการติดต่อสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อทำข่าวหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของโรงเรียน และจัดเก็บรวบรวมภาพข่าวหรือการประชาสัมพันธ์ประจำปี
5.5 จัดทำคู่มือครู ครู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นผู้กำกับการทำราชินยานุสาร จัดทำแผ่นพับ หรือเอกสารแนะนำโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.6 ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
5.7 รับ-ส่ง ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนทางอีเมล
 
 
Copyright © 115 All rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883