คณะกรรมการวิชาการและแผนงาน
นางอนุรักษ์   กิจเกตุก้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
นางสาวกัญญรัตน์   ทรงประโคน หัวหน้าส่วนทะเบียน วัดผลและประเมินผล
นางสาวสุพีรา   ดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
นางสาวอรพินท์   โกสโลดม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายประถมศึกษา  
นางธันย์ชนก   มณีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางสาวนิภา  ลาหิรัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายประถมศึกษา   
นางสุธาสินี   พิมมงละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางสาวกนกวรรณ   เหลืองทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายประถมศึกษา  
นางอุทัยรัก   นวลนุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางปรีชญา    ชัยกิตติกรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝ่ายประถมศึกษา   
นางสาวญานิศา   ชาวปากน้ำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นายโกวิทย์   จันทรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ฝ่ายประถมศึกษา   
นางสาวพัชราภา   เกิดโภคทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นายสุรนาตร์   จะระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ฝ่ายประถมศึกษา   
นางสาวแก้วตา   สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางกรกนก   สันเพิก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝ่ายประถมศึกษา  
นางสาวพัชนี   สหสิทธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางสาวนันต์ทา   เลิศวิไลนริศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ฝ่ายประถมศึกษา   
นางสาวณัฐวดี   มะสะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ฝ่ายมัธยมศึกษา 
นางสาวเพ็ญประกาย   ทิพย์ทองใบ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางจุฬาลักษณ์    กันธิยะ หัวหน้ากลุ่มห้องสมุด
นางสมจิตต์   เหมสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มวัดผลและประเมินผล
   
ส่วนทะเบียน วัดผลและประเมินผล  
นางสาวกัญญรัตน์ ทรงประโคน หัวหน้าส่วนทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
นางสาวกัญญรัตน์ ทรงประโคน นายทะเบียน 
นางสมจิตต์ เหมสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มวัดผลและประเมินผล 
นางธัญชนก ขันโชค  
นางสาวพิไลวรรณ อาวาทย์  
   
กลุ่มนโยบายและแผนงาน  
นางสาวสุพีรา ดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน  
นางสาวพรภาณี อุตตะพันธุ์   
   
งานห้องสมุด  
นางจุฬาลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้ากลุ่มห้องสมุด  
นางสาวจีรภา  บุญสว่าง  
นางยุรี นาคสุข  
นางรินรดา วิไลเบญจวรรณ  
นางสาวลักษณา ชัยเพียร    
   
งานประเมินและพัฒนาหลักสูตร  
นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง หัวหน้างานประเมินและพัฒนาหลักสูตร  
   
งานวิชาการอนุบาลศึกษา  
นางนนทิยา พ่วงกลัด หัวหน้าแผนกอนุบาลศึกษา  
นางรัตติยา  หักกะยานนท์    
นางสาวจีรภา  บุญสว่าง    
นางวิจิตตรา  แสงวิจิตร    
นางสาววรสุดา  กลิ่นอยู่    
นางมยุรา  พนันชัย    
นางสาวมีนา  พัสดุ    
นางสาวสุชนม์  ปิยพงศ์โกวิท    
นางสาวธัญญวรรณ  ภารังกูล    
นางเปรมฤดี ขำสุวรรณ    
นางสาวสุทิดา  ธิติบุรินทร์  
นางสาวสาลินี กุลโชครังสรรค์  
นางธิดารัตน์ จะระ  
นางสาวณัฐณิชา ศิริรัตน์ตระกูล  
นางสุภาพร สมภักดี  
นางสาวสุนิสา ภูมิภักดี  
   
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
นางสาวเพ็ญประกาย  ทิพย์ทองใบ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
นางสาวสุทธาสินี  อารีเอื้อ หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว  ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
นางสุธาทิพย์  รตนเพชรมณี ครูงานกิจกรรมแนะแนว  
นายวิชาญ  ลิมปชัย หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด    ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
นางนิตยา  คำชุนห์ ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด  
นางสาวไพฑูรย์  ตาลอำพร ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด  
นางสาวนนทิยา  ทับทอง ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด  
นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์สร ครูงานกิจกรรมแนะแนว
นางสมชัย  หาญณรงค์ หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายประถมศึกษา  
นางสาวปวีณา  จาดพันธ์อินทร์ หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายมัธยมศึกษา
   
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883