1

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

      ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารงานด้านวิชาการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการรักษาวัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ
 
 1. บริหารหลักสูตร ปฐมวัย หลักสูตรโรงเรียนราชินีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1.1 วางแผนกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของแนวการจัดหลักสูตร
  1.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
  1.3 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและวางแผนกำกับติดตามเพื่อวางแผนส่งเสริมให้
  ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น ส่งครูไปดูงานโรงเรียนต่าง ๆ เข้ารับการอบรมร่วมกับ หน่วยงานภายนอก ตามที่เห็นสมควร
  1.4 สนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 
 2. บริหารโครงการ/งานตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
  2.1 กำหนดแผนงานฝ่ายวิชาการและแผนงาน ตามแผนพัฒนาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.2 กำกับและติดตามการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2.3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและแผนงาน โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างานวิชาการนโยบายแบะแผนงาน หัวหน้าส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าห้องสมุด เพื่อวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
   
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  3.1 จัดทำปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา กำหนดวันสอบ วันสอนซ่อมเสริม วันสอบแก้ตัวของแต่ละระดับชั้น วันจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
  3.2 กำกับติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3.3 จัดกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ประสานงานและกำกับติดตาม
  3.4 จัดภาระหน้าที่ครูฝ่ายการสอน กำหนดครูให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และความถนัด
  3.5 กำหนดภาระหน้าที่ ชั่วโมงสอนของครูร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำรายละเอียดไปจัดทำตารางสอน
  3.6 กำหนดคุณสมบัติการรับครูใหม่ และดำเนินการคัดเลือก
  3.7 กำกับติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
   
 4. นิเทศการเรียนการสอน
  4.1 วางแผนการนิเทศภายในร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  4.2 กำกับติดตามการนิเทศภายในร่วมกับหัวหน้างานนิเทศ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.3 สรุปผลการนิเทศภายในเพื่อรับฟังความคิดเห็น ผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการนิเทศในปีการศึกษาต่อไป
   
 5. พัฒนางานห้องสมุด
  5.1 กำหนดนโยบายให้หัวหน้าห้องสมุด จัดระบบการบริการห้องสมุดสำหรับนักเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
  5.2 กำกับติดตามจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ
  5.3 กำกับติดตามการจัดหา หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกคส์ เอกสารทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่อง
   
 6. การวัดและประเมินผล และงานทะเบียนเทียบโอนผลการเรียน
  6.1 กำกับติดตามงานทะเบียนวัดผล ให้ดำเนินไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6.2 นำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปกำหนดนโยบายและวางแผนกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
   
 7. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝึกทักษะทุกระดับชั้น ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
       และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - สรุปรายการหนังสือ เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการ
   
 8. วางแผนการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
  8.1 วางแผนดำเนินการจัดสอบ จัดทำแบบทดสอบ
  8.2 ดำเนินการจัดสอบ ประกาศผลสอบ ร่วมกับฝ่าบธุรการ
   
 9. การเสนอและกำกับติดตามงบประมาณโครงการ/งานและกิจกรรมของฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  9.1 วางแผนและร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดทำงบประมาณโครงการ/งานและกิจกรรม ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ
  9.2 เสนองบประมาณของฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน และกิจกรรม
   
 10. งานบริหารงานนโยบายและแผนงาน
  10.1 จัดทำแผนบริหารงานฝ่ายนโยบายและแผนงาน
   
 
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883