คณะกรรมการมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘)
 
ดร.อุภาศรี กฤษณามระ ประธานกรรมการ
คุณพิจิตรา เฮงสกุล รองประธานคนที่ ๑
ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ รองประธานคนที่ ๒
รศ.อรจิตร บุณยพุกกณะ กรรมการ
ผศ.ทิพสุดา ลัดพลี กรรมการ
คุณแพรพลอย ธรรมสุจริต กรรมการ
หม่อมหลวงจุฑามาตย์ นีลเซ่น กรรมการ
หม่อมราชวงศ์เบญจาภา ไกรฤกษ์ กรรมการ
หม่อมภัทรรังษี ณ เชียงตุง กรรมการ
คุณศรีประภา พริ้งพงษ์ กรรมการ
ครูสุวิมล วิเศษกุล กรรมการและผู้แทนครู
รศ.ดร.สุเชษฐ์ สมิตินันท์ กรรมการ
นายแพทย์ประเสริฐ เฮงสกุล กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีบรรณรัก โคตรเวียง กรรมการ
คุณระพีร์ วิกรมสิริวงศ์ กรรมการ
ดร.มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการและเหรัญญิก
คุณอธิศา รัตนภูมิ กรรมการและเลขานุการ
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883