ความเป็นมาของมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
        มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมของบรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนราชินี พระองค์แรกที่เป็นชาวไทย ท่านอาจารย์ได้ทรงดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ นับเป็นเวลาถึง ๓๖ ปี

          มูลนิธิในพระนามของท่านปียาจารย์พระองค์นี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ อันเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติครบ ๑๐๐ ปี กับ ๑ วัน และได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕

          คณะศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์ ได้ร่วมใจกันสละทรัพย์สมทบทุน เป็นเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตั้งเป็นทุนประเดิมของมูลนิธินี้ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ได้นำฝากธนาคารไว้ และจะได้พิจารณานำเฉพาะผลประโยชน์ที่จะได้รับแต่ละปี ไปบำเพ็ญสาธารณกุศลและให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษาทั่วไป ผู้ขาดแคลนในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในตราสาร อันจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเทิดพระนามของท่านอาจารย์หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม และคุณธรรมของ
“ครู” ทุกประการ ให้ดำรงอยู่ ชั่วนิจนิรันดร์ เพราะกิจกรรมของมูลนิธินี้จะปฏิบัติสืบเนื่องกันตลอดไป

          คณะกรรมการมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล รำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิ ฯ นี้
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
๑. ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน
๒. ให้ทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลน
๓. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย เพื่อสาธารณประโยชน์
๔. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
ท่านที่บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล สามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้
 
Copyright © 115 All rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883